PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 53.75
MTF: |
SA "RENOVATORUL - BASM" 0.01

MTF Obligațiuni

  • MTF Obligațiuni
  • Admiterea obligațiunilor în cadrul MTF
Data: 02.10.2023
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. Primăria municipiului Ceadâr-Lunga MD2004000035 1000.00 3000
2. Primăria orașului Sângera MD2004000027 1000.00 2500

Print versiunea
Admiterea obligațiunilor în cadrul MTF

Hot. CNPF Nr. 60/8 din 13-11-2015
cu privire la eliberarea autorizației de sistem multilateral de tranzacționare
Publicat : 20-11-2015 în Monitorul Oficial Nr. 311-316 art. 2261
Modificat  MO45-52/18.02.22.168; din 18.02.22

Articolul 26. Admiterea obligațiunilor (corporative și municipale) la tranzacţionare în cadrul MTF
26.1. Emitentul de obligațiuni corporative și municipale care solicită admiterea obligațiunilor la tranzacționare în cadrul MTF, la cererea acestuia sau la inițiativa membrului MTF, cu acordul emitentului, trebuie să corespundă cumulativ următoarelor condiţii:
a) să publice prospectul ofertei publice;
b) să respecte cerința prevăzută la pct.25.1. sbp.1) lit.a);
c) valoarea emisiunii obligațiunilor corporative pentru care se solicită admiterea spre tranzacţionare în cadrul MTF trebuie să nu depășească echivalentul în lei a 200 000 de euro calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data admiterii;
d) să țină registrul obligaționalilor la DCU;
e) să achite tarifele stabilite de operatorul de sistem şi să nu aibă datorii faţă de BVM;
f) să adere la condiţiile şi termenii contractului de admitere şi menţinere la tranzacţionare a valorilor mobiliare;
g) să desemneze cel puțin două persoane care vor menține legătură permanentă cu operatorul de sistem;
h) să prezinte toate documentele solicitate de operatorul de sistem, necesare admiterii spre tranzacţionare.
26.2. În vederea înscrierii şi admiterii obligațiunilor corporative și municipale în cadrul MTF, emitentul sau altă persoană la inițiativa căreia valorile mobiliare ale emitentului urmează a fi admise spre tranzacţionare, va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem cererea-tip (anexa nr.3 la prezentele Reguli) + Ancheta, la care se vor anexa următoarele documente:
a) cererea de admitere spre tranzacționare a obligațiunilor;
b) prospectul de ofertă publică a obligațiunilor (copie);
c) certificatul de înregistrare a obligațiunilor la DCU (copie);
d) decizia organului statutar al emitentului cu privire la admiterea obligațiunilor spre tranzacționare în cadrul MTF a BVM (copie);
e) dovada plății  comisionului de procesare/admitere (copie);
f) dacă acțiunile emitentului care solicită admiterea spre tranzacționare a obligațiunilor nu sunt înregistrate în cadrul MTF, emitentul va prezenta inclusiv actele indicate la punctul 25.4. lit.b) și c);
g) alte documente pe care BVM le va considera necesare.
26.3. În cazul parvenirii modificărilor informației incluse în documentele prezentate de emitent la BVM în scopul admiterii obligațiunilor corporative și municipale spre tranzacționare, emitentul, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la producerea acestora, este obligat să notifice BVM cu privire la aceste modificări.