PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 545.00
MTF: |
S.A. "ASITO DIRECT" 1.67

Уведомление о созыве очередного годового общего собрания акционеров BC «MAIB» S.A. на 15 июня 2023 г.

Вернуться к списку новостей

2023-05-12
 
  
În atenţia acţionarilor BC "MAIB" S.A.
 
AVIZ
privind convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor
BC "MAIB" S.A.
 
     Vă aducem spre cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile art. art. 48 – 53 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” cu modificările şi completările ulterioare, art. 54 din Legea nr. 202 din 06.10.2017 „Privind activitatea băncilor” şi pct. 8.2. din Statutul BC „MAIB” S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 04.05.2023, pentru 15.06.2023 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „MAIB” S.A.

     Forma de ţinere a Adunării – cu prezenţa acţionarilor.

     Adunarea se va ţine la data de 15.06.2023orele 11:00, în incinta Capitoles Park pe adresa: mun. Chişinău, str. Melestiu 13a.
Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii:
  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2022.
  2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2022.
  3. Cu privire la distribuirea capitalului și repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale pentru anul 2021 și anul 2022.
  4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2023.
  5. Cu privire la achiziţionarea de către bancă  a acţiunilor proprii.
  6. Cu privire la confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.
  7. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului BC „MAIB” S.A.
  8. Cu privire la modificarea Statutului Băncii comerciale „Moldova-Agroindbank” S.A.
     Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 12.05.2023, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării.

     Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, la Departamentul Investiții Corporative al băncii (mun. Chişinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 05.06.2023 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00. De asemenea, acţionarii vor putea lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC „MAIB” S.A. prin accesarea paginii web a Băncii www.maib.md în compartimentul Publicarea informației/ Publicarea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare/Informaţia privind adunările generale a acţionarilor băncii/Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, unde acestea vor fi publicate, cu respectarea și în limita prevederilor legislației în vigoare.

     Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii Adunării, în incinta Capitoles Park pe adresa: mun. Chişinău, str. Melestiu, 13a, între orele 08:30 – 10:30.

     Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „MAIB” S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – suplimentar şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).
 
     Comitetului de Conducere al băncii

Вернуться к списку новостей