PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 545.00
MTF: |
S.A. "ASITO DIRECT" 1.67

Уведомление о созыве очередного годового общего собрания акционеров B.C. „ENERGBANK” S.A. на 30.06.2023 г.

Вернуться к списку новостей

2023-06-05
     
AVIZ de convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor B.C. „ENERGBANK” S.A.

 
În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii (PV nr. 13 din 26.05.2023), pentru data de 30.06.2023 este convocată Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor B.C. „ENERGBANK” S.A. Forma de ținere a Adunării – prin corespondenţă. Adunarea va avea loc la 30.06.2023, ora 11:00 la următoarea adresă: MD-2001, str.Tighina 23/3, oficiul central, mun. Chișinau, Republica Moldova. 
 
Ordinea de zi a Adunării:
 
1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2022.

2. Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2022.

3. Cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul В.С.”ENERGBANK” S.A.
4. Cu privire la aprobare modificărilor în Regulamentul Adunării gеnеrаlе а acționarilor В.С.”ENERGBANK” S.A.

5. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Consiliului В.С.”ENERGBANK” S.A.

6. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul cu privire la accesul acționarilor la documentele B.C.”ENERGBANK”S.A.

7. Cu privire la repartizarea profitului Băncii pentru anul 2022.

8. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerației anuale pentru membrii Consiliului Băncii conform rezultatelor a. 2022 și stabilirea retribuţiei muncii membrilor Consiliului Băncii. 
 
Adunarea generală va avea loc prin corespondentă cu prezentarea buletinului de vot. Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare la situaţia din 26.05.2023 (cu modificările conform Legii nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni si Legii privind activitatea băncilor nr. 202/2017).

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele aferente ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor prin corespondență, începând cu data de 16.06.2023, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 17:00, la sediul Băncii (str. Tighina 23/3, mun. Chişinău, R.M.) și pe pagina web (art. 55 din Legea RM nr.1134/1997) a Băncii www.energbank.com (cu excepția documentelor ce constituie secret bancar și/sau comercial, sau contine date cu caracter personal). 

Buletinul de vot urmează a fi completat și semnat de acționari cu prezentare Băncii, personal sau prin poștă. Termenul limită de restituire a buletinului de vot - până la data de 30.06.2023, ora 11:00. Buletinul de vot va fi autentificat notarial sau de către administratia organizatiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului persoană fizică, pentru pensionari - de organul de asistentă socială de la locul de trai (art.22, 56, 61 din Legea RM nr.1134/1997). Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului. Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii www.energbank.com, cât și pe www.emitent-msi.market.md și în ziarul „Capital Market”, conform legislatiei RM. 

Informaţii suplimentare la numerele de telefon: (+373 22) 264 738, 858 055.

Comitetul de Conducere al B.C. ”ENERGBANK” S.A.

Вернуться к списку новостей