PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 185.00
MTF: |
SA "HOTELUL "CHISINAU" 2.95

MTF Actiuni

  • MTF Actiuni
  • Inregistrare provizorie în cadrul MTF
  • Inregistrarea și admiterea emitenților în cadrul MTF
  • Indicatorii principali
Data: 26.09.2022
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. "ALPHA LEASING" S.A. MD1001000022 1.00 5100000
2. "ARRIA TRADE CORPORATION" S.A. MD14ATCO1004 1000.00 19599
3. "ASITO DIRECT" S.A. MD14ASDI1002 10.00 784865
4. "AUR ALB" S.A. MD14ALBU1005 4.00 3417100
5. "BUSUIOC PHARM" S.A. MD14BUSU1004 141.00 37273
6. "CARGO CLAIMS" S.A. MD14CARC1000 100.00 126500
7. "CEREALE-PRUT" S.A. MD14CEPU1006 15.00 3838109
8. "FABRICA DE CONFECȚII "IONEL" S.A. MD14NELI1003 4.00 9645588
9. "FLOARE - CARPET" S.A. MD14CARP1005 11.00 6086209
10. "INTERAUTOTRANS" S.A. MD14INAU1006 20.00 302607
11. "PISCICULTORUL" S.A. MD14CICU1007 10.00 79796
12. "REAL GRUP IMOBIL" S.A. MD14RGIM1006 100.00 545140
13. "ROMĂNEȘTI" S.A. MD14RMNS1005 100.00 107526
14. "STYLE DESIGN COMPANY" S.A. MD14SDCO1002 1100000.00 100
15. "TDA" S.A. MD14TDAC1007 8.00 752736
16. "TERMOTRANSAUTO" S.A. MD14TERM1005 5.00 283490
17. "TRANSCLAIMS" S.A. MD14TRCL1008 1000.00 5119
18. "TRANSREBORN" S.A. MD1001000048 10.00 818388
19. Combinatul de panificatie din Chisinau “FRANZELUŢA” S.A. MD14FRAN1004 20.00 1779826

Print versiunea
Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 23 septembrie 2022 – 27 octombrie 2022​:
  În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 23.09.2022 – 27.10.2022 a valorilor mobiliare ale emitentului SA „ASPA” (MD14ASPA1006).
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „ASPA” 1003606006192 MD14ASPA1006 1 558 300 10,00
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
 

Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 26 august 2022 - 13 octombrie 2022​:
 În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea provizorie și admiterea spre tranzacționare pe perioada 26 august 2022 - 13 octombrie 2022  în cadrul MTF a  valorilor mobiliare ale următoarelor societăți pe acțiuni:
 
Denumirea emitentului Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „Combinatul de Vinuri din Taraclia” MD14COVI1002 1 623 377 10,00
 
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 12 august 2022 - 30 septembrie 2022​:
 În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea provizorie și admiterea spre tranzacționare pe perioada 12 august 2022 - 30 septembrie 2022  în cadrul MTF a  valorilor mobiliare ale următoarelor societăți pe acțiuni:
nr. Denumirea emitentului Cod ISIN Volumul emisiunii, un VN. lei
1 S.A. „MIOARA” MD14MIOA1005 2 901 467 5

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
 
 
Lista documentelor pentru înregistrarea și admiterea emitenților la MTF:

COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE HOTĂRÂRE Nr. 60/8 din 13-11-2015
cu privire la eliberarea autorizației de sistem multilateral de tranzacționare
Publicat : 20-11-2015 în Monitorul Oficial Nr. 311-316 art. 2261
MODIFICAT HCNPF4/7 din 10.02.22, MO45-52/18.02.22 art.168; în vigoare 18.02.22
 
Articolul 25. Admiterea acţiunilor la tranzacţionare în cadrul MTF
25.1. Pentru admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul MTF este necesar a îndeplini următoarele cerinţe:
1) referitor la valori mobiliare:
a) sunt achitate integral;
b) pot fi liber tranzacţionate, conform actelor de constituire ale emitentului;
2) referitor la emitenţi:
a) ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului este efectuată în conformitate cu legislaţia;
b) emitentul să nu fie în procedură de reorganizare sau dizolvare (lichidare/faliment);
3) referitor la persoana care cere admiterea valorilor mobiliare corporative spre a) să prezinte toate documentele solicitate de operatorul de sistem;
b) să plătească taxele şi comisioanele stabilite de operatorul de sistem aferente şi să nu aibă datorii faţă  de acesta.
25.2. La emisiunea valorilor mobiliare prin ofertă publică, admiterea spre tranzacţionare a acestor valori mobiliare corporative poate avea loc doar după încheierea perioadei de subscriere la aceste valori mobiliare, cu excepţia cazurilor de emisiune în mod continuu a valorilor mobiliare de creanță.
25.3. În cazul emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare corporative ale unei clase admise anterior spre tranzacţionare, operatorul de sistem admite automat spre tranzacţionare valorile mobiliare din emisiunea suplimentară.
25.4. În vederea înscrierii şi admiterii acțiunilor în cadrul MTF, emitentul sau membrul MTF va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem Cererea-tip (anexa nr.3 la prezentele Reguli), la care se vor anexa următoarele documente:
a) acordul emitentului privind admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul  MTF, exprimat prin decizia consiliului sau adunării generale a acţionarilor emitentului;
b) documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită, prezentat în formă electronică şi pe suport de hârtie  Ancheta SA;
c) copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
d) copii ale certificatelor de înregistrare a fiecărei emisii de valori mobiliare la CNPF;
e) situaţia financiar-contabilă pentru ultimul an de activitate, prezentat în formă electronică şi pe suport de hârtie;
f) confirmarea privind numărul total de acţionari şi lista persoanelor ce deţin mai mult de 5 la sută;
g) dovada plăţii comisionului de procesare ( 1 000 lei );
h) confirmarea precum că documentele şi informaţia prezentată atât la depunerea cererii, cât şi documentele ce vor fi prezentate ulterior, corespund realității şi nu conțin declarații false sau eronate, falsificări sau ascunderea informaţiei semnificative;
i) alte documente pe care operatorul de sistem le va considera necesare.
25.5. În cazul parvenirii modificărilor informației incluse în documentele prezentate de emitent la BVM în scopul admiterii acțiunilor spre tranzacționare, emitentul, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la producerea acestora, este obligat să notifice BVM cu privire la aceste modificări.
[Art.25 în redacția HCNPF4/7 din 10.02.22, MO45-52/18.02.22 art.168; în vigoare 18.02.22]